Background Image

PAKIET ANTYKRYZYSOWY

Główna  /  Nasze Akcje  /  PAKIET ANTYKRYZYSOWY

ULOTKA_1_W3 - KRZYWE-2s

Rząd Donalda Tuska nie podejmuje działań chroniących obywateli przed katastrofalnymi skutkami kryzysu gospodarczego. Lekceważy zagrożenie lawinowym wzrostem bezrobocia i nie podejmuje działań mających na celu ochronę miejsc pracy.

Socjaldemokracja Polska przedstawia konkretny zestaw działań w interesie ludzi pracy,
w interesie większości społeczeństwa.

ULOTKA-05-03-2009-strona_2_m ULOTKA-05-03-2009-strona_1_m

 

Pakiet antykryzysowy Socjaldemokracji Polskiej (PDF)

Spotkanie z Premierem i ministrem finansów: metody przeciwdziałania skutkom kryzysu

12 lutego 2009

W ślad za listem Dariusza Rosatiego, Marka Borowskiego i Bogdana Lisa do Premiera Donalda Tuska, w dniu 11 lutego doszło do spotkania w.w. polityków z Premierem i ministrem finansów. Tematem były skutki kryzysu dla polskiej gospodarki i metody ich zwalczania.

Rosati, Borowski i Lis zwrócili przede wszystkim uwagę na obowiązek rządu tworzenia nowych i ochrony istniejących miejsc pracy, a także wsparcia dla osób, które pracę utraciły. Kryterium to – ich zdaniem – program rządowy spełnia w stopniu dalece niewystarczającym. Polityka cięć budżetowych – tak jak ją zapowiedziano – przyczyni się do pogłębienia recesji i wzrostu bezrobocia. Opowiedzieli się za podjęciem niezbędnych reform finansów publicznych, pod warunkiem wszakże, że będą one prowadzone w porozumieniu z zainteresowanymi środowiskami i związkami zawodowymi.

Poparli kontynuowanie prac przygotowawczych do wejścia Polski do strefy euro, zwracając jednocześnie uwagę, że decyzja o wprowadzeniu polskiej waluty do ERM2 będzie mogła nastąpić po uspokojeniu się sytuacji na rynkach finansowych i ustabilizowaniu się kursu złotego.

Politycy centrolewicy przekazali Premierowi dokument pt.
Stanowisko w sprawie metod przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego w Polsce (PDF)

Opracowanie:
Biuro Prasowe SDPL

 


Pakiet antykryzysowy Socjaldemokracji Polskiej.

Nasze postulaty:

1.     Niezwłoczne przedstawienie przez rząd szczegółowej informacji o zamierzonych ograniczeniach wydatków, z punktu widzenia ich wpływu na rynek pracy i rozwój.

2.     Wycofanie się ze wszystkich tych cięć wydatków budżetowych (inwestycje, remonty, zamówienia publiczne, redukcje personelu), które mogą spowodować zmniejszenie zatrudnienia.

3.     Odstąpienie od redukcji wydatków na naukę i badania.

4.     Szersze stosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Zwiększy to skalę tych inwestycji, dzięki zaangażowaniu kapitału prywatnego.

5.     Powołanie rządowego Centrum PPP, doradzającego przy realizacji konkretnych projektów.

6.     Zwiększenie liczby SSE (Specjalnych Stref Ekonomicznych) i wprowadzenie ułatwień przy ich tworzeniu.

7.     Czasowe obniżenie podatku akcyzowego na energię elektryczną dla odbiorców szczególnie energochłonnych, którzy ze względu na wzrost cen energii zmuszeni są do znaczącej redukcji zatrudnienia.

8.     Objęcie wszystkich firm, przewidzianą w projekcie rządowym – wyłącznie dla firm powstałych w 2008 roku -kwotą ulgi inwestycyjnej (inwestycja do 100 tys. euro może być odpisana w koszty).

9.     Ożywienie rynku mieszkaniowego. W związku z zaostrzeniem kryteriów udzielania kredytów hipotecznych przez banki (np. zwiększenia wkładu własnego), wprowadzenie poręczeń takich kredytów przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub umożliwienie kredytobiorcy zaciągnięcia w BGK pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego.

10.   Okresowe (1-2 lata) przejęcie kredytu hipotecznego i dokonywanie spłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w przypadku niemożności spłaty rat, w wyniku utraty pracy.

11.   Wprowadzenie mechanizmu, w myśl którego pracownicy firmy, którzy – celem uniknięcia zwolnień grupowych – uzgodnią z pracodawcą czasowe obniżenie płac oraz skrócenie czasu pracy, otrzymają dodatek do płacy. Dodatek będzie  finansowany przez Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub budżetową Rezerwę Solidarności Społecznej.

12.   Zmiana na kredyt kwoty należnej z tytułu opcji walutowych, zagrażających egzystencji firmy i/lub mogących spowodować masowe zwolnienia. Pomoc państwa polegać powinna na spłacie odsetek. W czasie spłacania kredytu płace zarządu będą zamrożone, a dywidendy nie będą wypłacane.

13.   Powołanie międzyresortowego zespołu podlegającego premierowi. Do kompetencji zespołu należałoby monitorowanie sytuacji na wojewódzkich i lokalnych rynkach pracy oraz przygotowywanie propozycji działań, redukujących skutki kryzysu.

14.   Pilne przystąpienie do rozmów w trójkącie związki zawodowe – pracodawcy – rząd, celem wypracowania paktu społecznego dotyczącego metod i harmonogramu działań antykryzysowych.