Background Image

Statut

Główna  /  Dokumenty  /  Statut

Statut Socjaldemokracji Polskiej
z uwzględnieniem zmian dokonanych na posiedzeniu Konwentu Krajowego dn. 10.01.2009 r.

Pobierz >>> PDF


STATUT
SOCJALDEMOKRACJI POLSKIEJ

CELE SOCJALDEMOKRACJI POLSKIEJ

Godność i prawa człowieka, dobre państwo, bezpieczna i rozwijająca się Polska w silnej Europie – oto podstawowe cele Socjaldemokracji Polskiej.

Socjaldemokracja Polska dąży do zbudowania państwa uczciwego, przyjaznego obywatelom,

sprawnie funkcjonującego, oszczędnego, sprawiedliwego, niepozostawiającego w samotności ludzi,którzy nie z własnej winy nie radzą sobie w życiu oraz działa na rzecz likwidacji barier edukacyjnych, zamykających drogę do zdobycia wykształcenia.

Socjaldemokracja Polska za jedno ze swoich głównych zadań uznaje ochronę praw pracowniczych, zwłaszcza prawo do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunków pracy oraz przeciwdziałanie wszelkim formom wyzysku. Opowiadamy się za sprawiedliwym podziałem dochodu narodowego – w myśl zasady solidarności społecznej. Związki zawodowe uważamy za swoich sojuszników. Usuwanie barier na drodze rozwoju przedsiębiorczości za jeden ze swoich celów.

Socjaldemokracja Polska opowiada się za państwem neutralnym światopoglądowo, wolnością sumienia i wyznania, prawami kobiet, równym statusem kobiet i mężczyzn, szacunkiem i akceptacją dla mniejszości, wsparciem dla kultury narodowej.

Socjaldemokracja Polska działa na rzecz Europy stabilnej i bezpiecznej, równoważącej potęgę koncentrującego się w skali globu kapitału. W Unii Europejskiej chcemy być partnerem aktywnym i twórczym.

Socjaldemokracja Polska zamierza realizować powyższe cele i wartości zgodnie z zasadami ustrojowymi, określonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1

1. Socjaldemokracja Polska jest partią polityczną i używa skrótu SDPL.
2. Socjaldemokracja Polska działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Siedzibą partii jest Warszawa.
4. Wzór symbolu graficznego SDPL stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
5. Nazwa partii, skrót nazwy i symbol graficzny korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych. Posługiwanie się nimi wymaga zgody Zarządu Krajowego. Obowiązek ten nie dotyczy jednostek organizacyjnych partii

Art. 2

1. Posłowie, senatorowie albo radni jednostek samorządu terytorialnego – po uzyskaniu zgody zarządu partii właściwego szczebla – tworzą Kluby SDPL.
2. Kluby SDPL podejmują inicjatywy legislacyjne lub uchwałodawcze zmierzające do osiągnięcia celów programowych SDPL. Funkcjonowanie Klubu SDPL podlega ocenie Konwentu odpowiedniego szczebla.
3. Funkcjonowanie oraz tryb wyboru władz Klubu SDPL określa Regulamin Klubu. Regulamin Klubu podlega zatwierdzeniu przez Zarząd partii właściwego szczebla.

Art.3

1. Organy kolegialne partii rozstrzygają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50 % statutowego składu organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. Przewodniczący organu Kolegialnego zwołując posiedzenie organu może postanowić o zwołaniu posiedzenia w dwóch terminach. W drugim terminie zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
2. Wybory do organów kolegialnych oraz na funkcje partyjne są tajne. W pozostałych sprawach personalnych organy kolegialne przeprowadzają głosowanie tajne, o ile z takim wnioskiem wystąpi ktokolwiek z uprawnionych do głosowania.

Art. 4

1. Członkowie SDPL mogą tworzyć Platformy Programowe lub Frakcje, zwane dalej Platformami (Frakcjami). Cele i sposoby działania platform (frakcji) nie mogą być sprzeczne ze Statutem, Kodeksem Etycznym oraz Deklaracją Programową SDPL.
2. Ewidencja platform(frakcji) prowadzona jest przez Zarząd Krajowy. Platformę (frakcję) wpisuje się do ewidencji platform (frakcji) na podstawie:

 1. wniosku podpisanego przez co najmniej 25 członków SDPL.
 2. informacji o celach działania,
 3. regulaminu wewnętrznego platformy (frakcji).

3. Zasady działania oraz tryb wyboru władz platform (frakcji) określają regulaminy wewnętrzne uchwalane przez członków założycieli. W sprawach spornych rozstrzyga Krajowy Sąd Partyjny.

CZŁONKOWIE i SYMPATYCY SDPL
Art. 5

1. Członkiem SDPL może być osoba, która:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. ukończyła 18 lat,
 3. korzysta z pełni praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. złożyła deklarację członkostwa oraz inne wymagane dokumenty określone przez Zarząd Krajowy.
 5. nie jest skazana prawomocnym wyrokiem w sprawie z powództwa publicznego za przestępstwo umyślne.

2. Członek SDPL nie może być członkiem innej partii, ani kandydować z list wyborczych innych partii.
3. Członek SDPL nie może być członkiem innego klubu radnych lub parlamentarnego bez zgody Zarządu partii właściwego szczebla.
4. Członek partii może kandydować z list lokalnego komitetu wyborczego wyborców jeżeli uzyska zgodę zarządu Okręgowego partii, a w okręgu wyborczym nie została zarejestrowana lista kandydatów SDPL.

Art. 6

1. Członków SDPL przyjmuje zarząd okręgowy. Zasady przyjmowania określa Zarząd Krajowy.
2. (skreślony)
3. Decyzję o przyjęciu do partii zarząd okręgowy podejmuje bezwzględną większością głosów.
4. Kandydat lub członek zarządu okręgowego niezgadzający się z decyzją, o której mowa w ust. 3, mogą zwrócić się, w ciągu 14 dni, do Zarządu Krajowego o rozstrzygnięcie o przyjęciu do partii.
5. Decyzję w sprawie przyjęcia do SDPL doręcza się zainteresowanemu w terminie 14 dni od jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust.4.
6. Ewidencję członków SDPL prowadzi Zarząd Krajowy na podstawie przekazanych dokumentów przez zarządy okręgowe.
7. Członek partii, który chce zmienić przynależność do organizacji powiatowej, składa wniosek w tej sprawie do zarządu okręgowego właściwego dla przyszłej przynależności do organizacji powiatowej.

Art. 7

1. Utrata członkostwa w SDPL następuje w przypadku prawomocnego orzeczenia przez sąd partyjny kary wykluczenia z SDPL,
2. Utrata członkostwa SDPL następuje także na skutek prawomocnego wyroku sądu powszechnego za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego.
3. Zarząd okręgowy stwierdza, na wniosek przewodniczącego zarządu powiatowego, ustanie członkostwa w SDPL w przypadku:

 1. śmierci,
 2. zgłoszonej na piśmie rezygnacji z przynależności do SDPL,
 3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, praw publicznych lub obywatelstwa polskiego,
 4. nieusprawiedliwionego niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy.

4. Od uchwał w przedmiocie utraty członkostwa przysługuje odwołanie do właściwego Sądu Partyjnego.
5. Członek SDPL może zawiesić swoje członkostwo. Zawieszenie członkostwa powoduje utratę pełnionych funkcji partyjnych i praw wyborczych.
6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Krajowy i zarząd okręgowy mogą zawiesić członka SDPL na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Od decyzji o zawieszeniu można odwołać się do właściwego sądu partyjnego w terminie 14 dni od podjęcia decyzji.
7. Zarząd na obszarze swojej właściwości może podjąć decyzję o przeprowadzeniu weryfikacji stanu członkowskiego. Nie potwierdzenie członkostwa w trakcie weryfikacji powoduje jego utratę. Szczegółowe zasady przeprowadzania weryfikacji stanu członkowskiego określi Konwent Krajowy.

Art. 8
(skreślony)

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SDPL
Art. 9

1. Członkowie SDPL mają równe prawa.
2. Członek SDPL nabywa bierne prawa wyborcze w dniu przyjęcia do SDPL. Członek SDPL nabywa czynne prawa wyborcze 30 dni po przyjęciu do SDPL.
3. Członek SDPL ma prawo:

 1. brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych,
 2. uczestniczyć w tworzeniu programu oraz założeń polityki partii
 3. uzyskiwać informacje o działalności partii oraz jej przedstawicieli w organach władzy publicznej
 4. ubiegać się z rekomendacji partii o mandat w wybieralnych organach władzy publicznej,
 5. korzystać z pomocy partii w wykonywaniu funkcji w organach władzy publicznej,
 6. brać udział w pracach platform (frakcji),
 7. zgłaszać kandydatów i kandydować do władz SDPL.

Art. 10

1. Członek SDPL ma obowiązek:

 1. przestrzegać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Statutu SDPL i Kodeksu Etyki SDPL,
 2. aktywnie wspierać realizację programu partii.
 3. opłacać składkę w wysokości i na zasadach ustalonych przez Zarząd Krajowy,
 4. uczestniczyć w posiedzeniach organów SDPL, których jest członkiem, w szczególności gdy:

a) uchwala się program SDPL,
b) uchwala się program wyborczy SDPL,
c) zatwierdza się listy kandydatów do organów wybieralnych w wyborach powszechnych,

5.   uczestniczyć w wyborach organów SDPL,
6.   dbać o dobre imię SDPL,
7.   pozyskiwać sympatyków SDPL,
8.   uczestniczyć w działalności SDPL,
9.   wykonywać uchwały organów partii.

2. Członek SDPL powinien działać w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach zawodowych i środowiskowych, albo prowadzić inną działalność społeczną.

Art. 11

1. Członkom SDPL mogą – za nie przestrzeganie Statutu SDPL, Kodeksu Etyki SDPL lub uchwał – być wymierzone kary:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. utraty wszelkich pełnionych funkcji w SDPL i prawa do ich sprawowania na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
 4. zawieszenia,
 5. wykluczenia z SDPL.

2. Kary wymienione w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 5 wymierza sąd partyjny.3. Zawieszenie członkostwa nie wyklucza postępowania przed sądem partyjnym.

ORGANY PARTII
Art. 12

1. Organami uchwałodawczymi SDPL są:

 1. Kongres (Kongres Nadzwyczajny),
 2. Konwent Krajowy,
 3. Okręgowe Zgromadzenie Ogólne Członków,
 4. Konwent Okręgowy,
 5. Powiatowe Zgromadzenie Ogólne Członków,
 6. Konwent Powiatowy.

1. Organami wykonawczymi SDPL są:

 1. Rada Polityczna,
 2. Zarząd Krajowy,
 3. Zarząd Okręgowy,
 4. Zarząd Powiatowy.

2. Do organów dzielnic miasta stołecznego Warszawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące organizacji powiatowych.
3. Przewodniczący i sekretarze zarządów okręgowych z terenu danego województwa tworzą Wojewódzką Radę Konsultacyjną, która ma kompetencje zarządu w odniesieniu do spraw o zasięgu całego województwa.

Art. 13.
(skreślony)

Art. 14.

Kadencja organów SDPL trwa 4 lata.

Art. 15.

1. Kongres zwoływany jest przez Konwent Krajowy.
2. Delegatów na Kongres wybierają konwenty okręgowe oraz platformy (frakcje). Liczba delegatów z poszczególnych organizacji okręgowych wybranych przez konwent jest równa. Prawo wyboru delegatów na Kongres przysługuje platformie(frakcji) skupiającej co najmniej 50 członków partii wpisanych do ewidencji co najmniej 3 województw.
3. Delegatami są ponadto: Przewodniczący SDPL, przedstawiciele organizacji okręgowych i platform (frakcji) wybrani na członków Konwentu Krajowego w trybie i przy spełnieniu kryteriów określonych w art. 16 ust.1 pkt 2,3 i 4.

4. Konwent Krajowy może zwołać Kongres Nadzwyczajny. Delegatami na Kongres Nadzwyczajny są delegaci na ostatni Kongres Zwyczajny.
5. Kongres:

 1. uchwala Statut SDPL,
 2. uchwala Kodeks Etyki SDPL,
 3. uchwala Program SDPL,
 4. udziela rekomendacji kandydatowi na Prezydenta RP.
 5. ustala szczegółowe zasady wyboru członków Konwentu Krajowego, o których mowa w art. 16. ust.1 pkt 5, z uwzględnieniem parytetu wieku i płci oraz dokonuje ich wyboru.
 6. dokonuje zmian w Statucie większością 3/5 głosów,
 7. uchwala stanowiska i apele,
 8. przyjmuje sprawozdanie z działalności Krajowego Konwentu.
 9. wybiera członków Rady Politycznej.

Art. 16.

1. W skład Konwentu Krajowego wchodzą:

 1. Przewodniczący SDPL wybrany zgodnie z art. 21.
 2. (skreślony)
 3. po jednym przedstawicielu każdej platformy (frakcji) liczącej nie mniej niż 100 członków wpisanych do ewidencji co najmniej 6 województw wybranym na walnym zgromadzeniu członków platformy.
 4. przewodniczący zarządu okręgowego SDPL,
 5. pozostali członkowie wybrani przez Kongres w liczbie 50.
 6. W przypadku rezygnacji lub ustąpienia z funkcji Przewodniczącego pozostaje On nadal członkiem Konwentu odpowiedniego szczebla.

2. Żadna z płci nie może być reprezentowana w Konwencie w stopniu mniejszym niż 30%.
3. Zarząd Krajowy zwołuje, nie rzadziej niż raz na 4 miesiące, Konwent Krajowy na wniosek:

 1. przewodniczącego SDPL,
 2. 30% członków Konwentu,
 3. co najmniej 15 zarządów okręgowych.

4. Konwent Krajowy określa szczegółowe zasady wyboru delegatów na Kongres.
5. Konwent Krajowy zatwierdza listy kandydatów w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i do sejmików wojewódzkich oraz kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich.

6. Konwent Krajowy może zawiesić członka Rady Politycznej większością 2/3 głosów ustawowego składu.

Art. 17.

1. Wszyscy członkowie wpisani do ewidencji organizacji okręgowej stanowią Okręgowe Zgromadzenie Ogólne Członków.
2. Wszyscy członkowie wpisani do ewidencji organizacji powiatowej stanowią Powiatowe Zgromadzenie Ogólne Członków.
3. Okręgowe Zgromadzenie Ogólne Członków i Powiatowe Zgromadzenie Ogólne Członków – z zastrzeżeniem ust.4 – stanowią odpowiednio Konwent Okręgowy i Konwent Powiatowy.
4. W przypadku, gdy liczba członków w organizacji okręgowej lub organizacji powiatowej przekracza wielkość umożliwiającą sprawne funkcjonowanie konwentu, o którym mowa w ust. 3, zarząd wyższego szczebla na wniosek właściwego miejscowo zarządu, może podjąć decyzję o wyborze konwentu wojewódzkiego lub powiatowego.
5. Szczegółowe zasady wyboru konwentu, w przypadku o którym mowa w ust. 4, ustala zarząd wyższego szczebla.
6. (skreślony)
7. Konwent Powiatowy zatwierdza, po zasięgnięciu opinii zarządu wojewódzkiego:

 1. kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, rad miast na prawach powiatu i rad gmin,
 2. kandydatów na prezydentów miast z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2 oraz kandydatów na burmistrzów i wójtów.

Art. 18.

1. Do kompetencji konwentu należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją programu partii,
 2. podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla partii,
 3. wybieranie członków zarządu i dokonywanie zmian w jego składzie, z zastrzeżeniem art. 21.
 4. rozstrzyganie, nie rzadziej niż raz w roku, o votum zaufania dla członków zarządu danego szczebla.
 5. określanie szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów w partii zgodnie ze swoją właściwością, w tym zapewnienia odpowiedniej reprezentatywności obu płci oraz osób w wieku poniżej 35 lat.
 6. sporządzanie opinii o kandydatach do danego klubu oraz o wnioskach o wykluczenie z klubu.
 7. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz uchwalanie ramowego planu przychodów i wydatków partii,

2. (skreślony)
3. Konwent Krajowy decyduje – po uzyskaniu akceptacji Rady Politycznej dla przedstawionego przez Zarząd Krajowy zamiaru zawarcia koalicji przedwyborczej lub powyborczej na szczeblu centralnym – o zawarciu takiej koalicji. Zarząd Krajowy decyduje o koalicjach na szczeblu wojewódzkim, zarząd okręgowy na szczeblu powiatowym, a zarząd powiatowy na szczeblu gminnym.
4. Konwent Krajowy zatwierdza – Konwent Krajowy zatwierdza – po uzyskaniu akceptacji Rady Politycznej – przygotowane przez Zarząd listy kandydatów do Sejmu Senatu i Parlamentu Europejskiego.

Art. 19

1. Zarząd Krajowy reprezentuje SDPL na zewnątrz i jest uprawniony do zaciągania zobowiązań majątkowych.
2. Zarząd Krajowy liczy do 20 członków.
3. Pozostałe zarządy mogą liczyć do 20% liczby członków konwentu, jednak nie więcej niż 15 osób.
4. W skład zarządów wchodzą:

 1. przewodniczący, wybierany zgodnie z trybem określonym w art. 21.
 2. jeden lub więcej wiceprzewodniczących oraz Sekretarz Generalny (sekretarz).
 3. kwestor, wybierany na wniosek przewodniczącego,
 4. pozostali członkowie zarządu,
 5. Zarząd wyższego szczebla może w szczególnie uzasadnionych przypadkach rozwiązać organ niższego szczebla większością 3/5 głosów.

5a.  Zarząd wyższego szczebla podejmując decyzję, o której mowa w ust. 5, wyznacza osobę (osoby) pełniącą (pełniące) funkcję rozwiązanego organu i określa termin, nie dłuższy niż 6 miesięcy, ukonstytuowania nowego organu.
5b. (skreślony)

6. Zarząd:

 1. kieruje bieżącą działalnością SDPL na obszarze swojej właściwości,
 2. zwołuje właściwy konwent,
 3. przygotowuje propozycje list kandydatów w wyborach powszechnych, zgodnie ze swoją właściwością terytorialną,
 4. współpracuje z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi.
 5. zarządza wybory władz niższego szczebla
 6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwołuje Zgromadzenie Ogólne Członków niższego szczebla lub posiedzenie Konwentu niższego szczebla.

7. Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Przewodniczący Zarządu wyższego szczebla.
8. Zarząd Krajowy opiniuje kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich oraz kandydatów na radnych w wyborach do sejmiku województwa.
9. Zarząd okręgowy opiniuje kandydatów na prezydentów miast (z wyłączeniem miast wojewódzkich) oraz kandydatów na burmistrzów i wójtów oraz kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, rad miast na prawach powiatu i rad gmin.
10. Zarząd wyższego szczebla uchyla uchwały organów niższego szczebla sprzeczne ze statutem, programem partii lub uchwałami organów wyższego szczebla. Od decyzji o uchyleniu uchwały przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Partyjnego, w ciągu 14 dni. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji zarządu o uchyleniu uchwały.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 1. Konwent Krajowy, na wniosek Zarządu Krajowego, może rozwiązać organizację okręgową,
 2. Zarząd Krajowy może rozwiązać organizację powiatową.

12. Rozwiązanie organizacji, o którym mowa w ust. 11, polega na rozwiązaniu wszystkich organów uchwałodawczych i wykonawczych tej organizacji, wyznaczeniu – przez organ podejmujący uchwałę o rozwiązaniu – osoby (osób) pełniącej (pełniących) funkcję organu uchwałodawczego i wykonawczego oraz określeniu terminu, nie dłuższego niż 6 miesięcy, ukonstytuowania się organów rozwiązanej organizacji.
13. Osoba (osoby) pełniąca (pełniące) funkcję organu uchwałodawczego i wykonawczego – niezwłocznie po wyznaczeniu – przystępuje do przeprowadzenia procedury potwierdzenia członkostwa członków SDPL wpisanych do ewidencji członków SDPL rozwiązanej organizacji. Odmowa potwierdzenia członkostwa oznacza jego utratę.

Art. 19a

1. Rada Polityczna liczy nie więcej niż 12 członków. Konwent Krajowy może powiększyć Radę Polityczną o ustępującego przewodniczącego SDPL.
2. Przewodniczący SDPL zgłasza kandydatów na członków Rady Politycznej spośród członków SDPL. Kandydaci na członków Rady Politycznej powinni wyróżniać się dużym doświadczeniem i autorytetem społecznym. Za wybranego w skład Rady Politycznej uważa się tych Kandydatów, którzy uzyskali połowę ważnie oddanych głosów.
3. Członkostwa w Radzie Politycznej nie można łączyć z członkostwem Zarządzie Krajowym.
4. Rada wybiera Przewodniczącego Rady spośród członków Rady.
5. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami zgodnie z uchwalonym przez Radę regulaminem.
6. Członkowie Rady Politycznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Konwentu Krajowego i Zarządu Krajowego.
7. Rada Polityczna:

 1. akceptuje przed przekazaniem Konwentowi Krajowemu:
  a) projekty list kandydatów do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego przygotowane przez Zarząd Krajowy,
  b) zamiar zawarcia koalicji przedwyborczej lub powyborczej przedstawionej przez Zarząd Krajowy.
 2. może wnieść o zwołanie:
  a) Konwentu Krajowego. W takim przypadku Zarząd Krajowy zwołuje Konwent Krajowy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, a Konwent Krajowy rozpoczyna obrady nie później niż w 14 dniu od złożenia wniosku,
  b) Zarządu Krajowego. W takim przypadku posiedzenie Zarządu Krajowego winno rozpocząć się nie później niż w 7 dniu od dnia złożenia wniosku.
 3. może zażądać umieszczenia w porządku obrad Zarządu Krajowego i Konwentu Krajowego debaty na określony przez Radę temat,
 4. może wnieść o rozpatrzenie przez Konwent Krajowy wniosku, który Konwent Krajowy rozpatruje na najbliższym swoim posiedzeniu jednak nie później niż w 30 dni od dnia złożenia wniosku, o:
  a) zawieszenie Przewodniczącego SDPL,
  b) udzielenie votum zaufania Zarządowi Krajowemu lub członkowi Zarządu Krajowego,
 5. jest obowiązana do przeprowadzenia debaty w sprawach wniesionych przez Przewodniczącego SDPL.

8. W posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym Przewodniczący SDPL i Kwestor Krajowy.

ZASADY WYBORÓW ORGANÓW SDPL
Art. 20

1. Wyboru członków organów dokonują członkowie SDPL spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.
3. Dla ważności wyborów wymagany jest udział co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem art. 34a.
4. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa właściwy konwent zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5.
5. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje uczestnikowi gremium wyborczego, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Do zarządów krajowego i wojewódzkich może być wybrany członek SDPL nie będący uczestnikiem gremium wyborczego”.

Art. 21

1. Wybory przewodniczącego partii każdego szczebla są powszechne. Szczegółowy tryb wyboru ustala Konwent Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego.
2. Zarząd dla przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego powołuje pełnomocnika wyborczego w terminie: 45 dni przed dniem wyborów na szczeblu krajowym, 30 dni na szczeblu okręgowym i 15 dni na szczeblu powiatowym.
3. Pełnomocnik wyborczy rejestruje kandydatów na funkcję przewodniczącego. Pełnomocnik wyborczy podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na 30 dni przed wyborami na szczeblu krajowym, 20 dni na szczeblu okręgowym i 10 dni na szczeblu powiatowym.
4. Za wybranego na funkcję przewodniczącego uznaje się kandydata, który uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
5. W przypadku, kiedy żaden z kandydatów na funkcje Przewodniczącego SDPL nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wyboru przewodniczącego dokonuje Kongres spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach powszechnych. W przypadku wyborów pozostałych przewodniczących wyboru dokonują właściwe konwenty.
6. Konwent może zawiesić przewodniczącego przed upływem kadencji, większością 2/3 statutowego składu. Konwent wyznacza w takim przypadku na pełniącego obowiązki przewodniczącego członka konwentu i zarządza przedterminowe wybory przewodniczącego, które powinny się odbyć w terminie 60 dni od daty podjęcia decyzji. Analogiczna procedura obowiązuje w przypadku złożenia przez przewodniczącego rezygnacji.

KOMISJE REWIZYJNE I SĄDY PARTYJNE
Art. 22

1. Konwenty powołują komisje rewizyjne liczące co najmniej 3 członków.
2. Komisje rewizyjne:

 1. oceniają, w zakresie swojej właściwości, przestrzeganie zasad celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu majątkiem i funduszami SDPL, w tym prawidłowość sporządzania sprawozdań finansowych,
 2. kontrolują przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
 3. Komisja Rewizyjna wyższego szczebla może kontrolować organy niższego szczebla.
 4. Krajowa Komisja Rewizyjna może dawać wytyczne do działania komisji rewizyjnych niższego szczebla.

Art. 23

1. Konwent Krajowy i konwenty okręgowe powołują sądy partyjne liczące co najmniej 3 członków.
2. Do zadań sądów partyjnych należy rozpatrywanie:

 1. spraw członków partii naruszających przepisy prawa, Statutu i Kodeksu Etyki SDPL,
 2. sporów pomiędzy członkami partii,
 3. sporów kompetencyjnych pomiędzy organami SDPL,

3. Krajowy Sąd Partyjny dokonuje wykładni Statutu.
4. Krajowy Sąd Partyjny może przekazać sprawę do rozpatrzenia właściwemu sądowi okręgowemu.
5. Sądy partyjne prowadzą mediacje lub wydają orzeczenia.
6. Od decyzji sądu okręgowego przysługuje odwołanie do Sądu Krajowego w ciągu 14 dni. Decyzja Sądu Krajowego jest ostateczna.
7. Krajowy Sąd Partyjny uchwala regulamin swojego działania oraz regulamin działania okręgowych sądów partyjnych.
8. Sprawę do okręgowego sądu partyjnego może skierować każdy członek partii.

Art. 24

Członkowie komisji rewizyjnych i sądów partyjnych nie mogą być członkami organów wykonawczych partii tego samego szczebla.

ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE
Art. 25

1. Majątek partii powstaje z:

 1. składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. subwencji i dotacji z budŜetu państwa,
 4. dochodów z majątku partii, w szczególności z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach,

2. Źródła finansowania partii są jawne. Zarządy prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i składają sprawozdanie z przychodów i wydatków odpowiednim Konwentom.

Art. 26

1. Krajowy Konwent określa zasady gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
2. Do zawierania i składania oświadczeń w imieniu SDPL upoważnieni są Przewodniczący SDPL bądź dwóch członków Zarządu Krajowego działających łącznie lub pełnomocnicy przez nich ustanowieni. W przypadku gdy czynność powoduje powstanie zobowiązania majątkowego, w imieniu SDPL oświadczenie woli składa dwóch członków Zarządu Krajowego, w tym Kwestor.
3. Zarząd Krajowy sporządza i przedstawia za każdy rok kalendarzowy:

 1. informację finansową o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z tej subwencji wydatkach,
 2. sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego SDPL w poprzednim roku kalendarzowym.

4. Informacja i sprawozdanie, wymienione w ust. 3, sporządzane są na podstawie zbiorczego sprawozdania finansowego SDPL. Sprawozdanie to za każdy rok badane jest przez biegłego rewidenta.
5. Informację i sprawozdanie, o których mowa w ust. 3, przed złożeniem Państwowej Komisji Wyborczej, zatwierdza Krajowy Konwent Socjaldemokracji Polskiej.

Art. 27

Nabycie lub zbycie nieruchomości oraz nabycie lub zbycie obligacji Skarbu Państwa i bonów skarbowych Skarbu Państwa wymaga zgody Zarządu Krajowego. Uchwała ta może być podjęta przed złożeniem oświadczenia woli przez SDPL albo po jej złożeniu, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia oświadczenia przez partię.

ORGANIZACJE TERENOWE
Art. 28

1. W partii funkcjonują dwa szczeble organizacji terenowych:

 1. okręgowe,
 2. powiatowe (dzielnicowe).

2. Organizacje okręgowe są tworzone na mocy niniejszego Statutu i obejmują swym zasięgiem powiaty (dzielnice) wchodzące w skład okręgów wyborczych do Sejmu RP, obowiązujących w dniu 10 stycznia 2009 roku. W przypadku zmiany granic okręgów wyborczych, Konwent Krajowy na wniosek Zarządu Krajowego może dokonać odpowiednich zmian w podziale partii na organizacje okręgowe.

3. Organizacje powiatowe (dzielnicowe) tworzone są przez właściwy zarząd okręgowy, który w tym celu powołuje pełnomocnika powiatowego, pełniącego funkcję zarządu powiatowego do czasu przeprowadzenia wyborów, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.
4. W sytuacji, gdy liczba członków organizacji powiatowej (dzielnicowej) przekroczy 30, Konwent Powiatowy może wyrazić zgodę na utworzenie w ramach organizacji powiatowej kół. W takiej sytuacji wszyscy członkowie organizacji powiatowej muszą należeć do jednego z funkcjonujących kół.

5. Koło może utworzyć co najmniej 5 członków, którzy wybierają ze swojego grona przewodniczącego.
6. Zarząd okręgowy może podjąć decyzję o przypisaniu do istniejącej organizacji powiatowej sąsiadujących z nią powiatów, w których nie ma żadnych członków lub ich liczba nie przekracza 3.

7. Zarząd Krajowy określi nazwy wszystkich organizacji okręgowych.

ZMIANA STATUTU
Art. 29

1. Kongres może większością 3/5 głosów dokonywać zmian w Statucie SDPL, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Krajowy Konwent może dokonać zmiany skrótu nazwy i symbolu graficznego SDPL.
3. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane także w drodze referendum partyjnego.
4. Wynik Referendum o którym mowa w ust. 3 jest wiążący gdy za zmianami opowiedziała się większość ogółu głosujących, w tym większość w przynajmniej 9 województwach.

REFERENDUM PARTYJNE
Art. 30

1. W szczególnie ważnych sprawach dla SDPL może być przeprowadzone referendum ogólnopartyjne.
2. Prawo udziału w referendum przysługuje wszystkim członkom SDPL posiadającym czynne prawo wyborcze.
3. Krajowy Konwent może zarządzić przeprowadzenie ogólnopartyjnego referendum z własnej inicjatywy lub na wniosek 23 zarządów okręgowych.
4. Konwenty okręgowe i powiatowe mogą zarządzić przeprowadzenie referendum na obszarze swojej właściwości terytorialnej z własnej inicjatywy lub na wniosek 30 % zarejestrowanych członków SDPL.
5. Dla ważności referendum wymagany jest udział co najmniej 50% członków SDPL.
6. Wynik referendum jest wiąŜący dla organów SDPL

ROZWIĄZANIE PARTII, POŁĄCZENIE Z INNĄ PARTIĄ
Art. 31

1. Krajowy Konwent postanawiając, na podstawie upoważnienia udzielonego w ogólnopartyjnym referendum, o rozwiązaniu partii, ustanawia jednocześnie likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku i środków finansowych partii.

Art. 32

1. SDPL może, na podstawie porozumienia, połączyć się z inną partią lub innymi partiami.
2. Treść porozumienia, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Kongres większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub referendum partyjne. Decyzję w sprawie wyboru trybu podejmuje Konwent Krajowy.
3. Krajowy Konwent postanawia, w drodze uchwały, o przeznaczeniu majątku i środków finansowych SDPL.

PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 33

1. Krajowy Konwent tworzy Fundusz Wyborczy SDPL.
2. Fundusz Wyborczy tworzy się w celu finansowania kampanii wyborczych i referendalnych.
3. Krajowy Konwent określa zasady działania Funduszu Wyborczego SDPL.

Art. 34

1. Krajowy Konwent tworzy Fundusz Ekspercki SDPL.
2. Fundusz Ekspercki tworzy się w celu finansowania niezbędnych ekspertyz oraz działalności wydawniczej.
3. Krajowy Konwent określa zasady działania Funduszu Eksperckiego SDPL.

Art. 34a

1. Organ zwołujący gremium wyborcze (uchwałodawcze), zwany dalej gremium, może postanowić o jego zwołaniu w:

 1. jednym terminie
 2. dwóch terminach, przy czym możliwe jest wyznaczenie obu terminów w tym samym dniu.

2. Zwołujący w jednym terminie podaje miejsce, datę i czas rozpoczęcia posiedzenia gremium.
3. Zwołujący w dwóch terminach podaje miejsce, datę i czas rozpoczęcia posiedzenia gremium w pierwszym i drugim terminie.
4. Dla ważności podejmowanych decyzji w czasie posiedzenia zwołanego w jednym terminie lub odbywającego się w pierwszym terminie wymagana jest obecność, co najmniej 50% uprawnionych do udziału w gremium.
5. Decyzje podejmowane w czasie posiedzenia odbywającego się w drugim terminie są ważne niezależnie od liczby uczestniczących w posiedzeniu.

Art. 35

1. Zarząd Krajowy wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu Krajowego, zwanego dalej Biurem.
2. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje, na wniosek Przewodniczącego SDPL, Zarząd Krajowy.
3. Dyrektor Biura zatrudnia, po uzgodnieniu z Kwestorem Krajowym, pracowników Biura oraz inne osoby nie będące pracownikami Biura.
4. Dyrektor Biura jest pracodawcą dla pracowników Biura.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Art. 36

1. Celem zastąpienia istniejących organizacji wojewódzkich – organizacjami okręgowymi, Zarząd Krajowy:

 1. niezwłocznie uchwali terminarz i szczegółowe zasady zmian,
 2. niezwłocznie powoła pełnomocników okręgowych, których celem będzie przeprowadzenie weryfikacji stanu członkowskiego w okręgach – na zasadach ogólnych,
 3. na wniosek pełnomocników okręgowych zarządzi wybory władz w organizacjach okręgowych – na zasadach ogólnych.

2. Do czasu wyłonienia władz w organizacji okręgowej na danym terenie wszystkie kompetencje tych władz sprawuje dotychczasowy zarząd wojewódzki.
3. Dotychczasowe władze wojewódzkie (konwenty i zarządy) rozwiązują się z chwilą wyboru ostatniego zarządu okręgowego na trenie danego województwa.

Art. 37

Do zakończenia kadencji Konwentu Krajowego na lata 2006-2010 obowiązują przepisy dotyczące składu Konwentu Krajowego (art. 16 ust. 1) sprzed zmian dokonanych przez Kongres Nadzwyczajny SDPL w dniu 10 stycznia 2009 roku.