Background Image

Socjaldemokracja Polska proponuje przyjęcie Karty Standardów Politycznych

Główna  /  Uncategorized  /  Socjaldemokracja Polska proponuje przyjęcie Karty Standardów Politycznych

Socjaldemokracja Polska proponuje przyjęcie Karty Standardów Politycznych

marzec 23, 2021      In Uncategorized No Comments

 

Dla Socjaldemokracji Polskiej od zawsze oczywistym jest, że sprawy publiczne powinny być prowadzone według najwyższych standardów etycznych, niezależnie od reprezentowanej opcji politycznej. Zadaniem całej klasy politycznej jest służba na rzecz pożytku publicznego, a nie własnych, prywatnych interesów.

Mając na uwadze potrzebę odbudowania zaufania do władzy publicznej, odbudowania zrujnowanego przez PiS porządku prawnego, w zgodzie z powszechnie akceptowanymi zasadami etycznymi oraz z troską o dobro wspólne, proponujemy przyjęcie przez zjednoczone siły opozycji Karty Standardów Politycznych wraz z jasnym i wyraźnym  zobowiązaniem się przed suwerenem do respektowania i stosowania zasad wynikających z jej postanowień.

Standardy polityczne, których złamanie podlegać będzie publicznemu napiętnowaniu, określamy w sposób następujący:

 1. Stosuj zasady Konstytucji RP. Wykonuj swoje obowiązki publiczne zawsze postępując zgodnie z najwyższymi normami ustanowionymi przez naród w Konstytucji i ustawach.
 2. Dotrzymuj słowa, obietnic wyborczych i umów. Traktuj poważnie i zobowiązująco składane przez siebie deklaracje i realizuj zapowiedziane działania. Twórz programy, które jesteś w stanie wykonać. Dotrzymuj wszelkich umów, które zawierasz w toku swojej politycznej działalności.
 1. Prowadź swoją działalność publiczną w sposób jawny. Informuj opinię publiczną o wszystkich podejmowanych działaniach, które wykonujesz w ramach powierzonego Ci mandatu.
 2. Działaj odpowiedzialnie i bezinteresownie. Stawiaj interes Państwa Polskiego ponad politycznymi interesami własnej partii oraz środowiska społeczno-zawodowego, które reprezentujesz. Sprawy publiczne lokuj zawsze ponad prywatnymi.
 1. Bądź rzetelny. Kieruj się w publicznej działalności względami merytorycznymi. Przed podjęciem każdej decyzji bierz pod uwagę argumenty jej zwolenników i przeciwników.
 2. Bądź uczciwy. Nie pozwól, by powstał konflikt między Twoimi prywatnymi interesami (finansowymi i innymi), a Twoimi zobowiązaniami publicznymi. Nie pozwól, by powstało nawet podejrzenie istnienia takiego konfliktu.
 3. Bądź rozważny. Podejmuj decyzje polityczne i administracyjne zawsze zgodnie z literą obowiązującego prawa, obiektywnymi przesłankami merytorycznymi i własnym sumieniem.
 4. Nie używaj pieniędzy publicznych do osiągania korzyści politycznych dla własnej partii. Szanuj pieniądze wyborców. Spraw, by Twój mandat kosztował Państwo Polskie i jego podatników możliwie jak najmniej.
 1. Nie korumpuj, nie pozwól, by próbowano korumpować Ciebie, zdecydowanie reaguj na wszelkie objawy korupcji – tak materialnej, jak i pozamaterialnej. Nie przyjmuj darowizn, prezentów ponad symboliczną wartość, nie korzystaj z propozycji darmowych usług, które mogą narażać na szwank dobre imię instytucji, którą reprezentujesz.
 2. Nie okłamuj. Po prostu – nie kłam.
 3. Sprzeciwiaj się nepotyzmowi. Angażuj swoich najbliższych do prowadzonej przez Ciebie działalności politycznej na zasadach wolontariatu, a nie umów o charakterze komercyjnym. Zwracaj publicznie uwagę na wszystkie przypadki nepotyzmu i publicznie je piętnuj.
 4. Dobieraj kadry w podległych Ci sektorach i dziedzinach życia społecznego i gospodarczego w sposób przejrzysty i jawny, w oparciu o zasady konkursowe i kompetencje, a nie wyłącznie o formułę politycznego koleżeństwa.
 5. Nie wykorzystuj majątku państwowego i samorządowego oraz publicznych pieniędzy do prowadzenia agitacji partyjnej lub wyborczej na rzecz jakiejkolwiek partii lub koalicji partyjnych, chyba że szczegółowe przepisy prawa zezwalają na takie czynności.
 6. Nie angażuj podległych Ci urzędników do działalności, która mogłaby poddać w wątpliwość ich apolityczność lub dawać podstawę do sądów, że są oni wykorzystywani do celów politycznych Twojej partii, będąc opłacanymi ze środków publicznych.
 7. Nie pomawiaj, szanuj godność innych osób, nie oskarżaj bez dowodów, nie rozpowszechniaj oszczerstw i plotek.
 8. Nie zabijaj słowami. Używaj języka godnego funkcji, którą sprawujesz.
 9. Wyłącz się. Oddaj się do dyspozycji zwierzchnika, jeśli rozważana sprawa wiąże się w jakikolwiek sposób z Twoimi prywatnymi interesami. Postępuj tak nawet wówczas, gdy istnieje tylko przypuszczenie zaistnienia takiego konfliktu interesów.
 1. Miej honor. Ustąp, jeśli dostrzegasz, że fala merytorycznej krytyki jest silniejsza od Twojej argumentacji. Broń swojego honoru przed sądami powszechnymi i w dyskusjach publicznych, a nie w zakulisowych działaniach.

Demokracja oparta jest na konkurencji. Konkurencji partii, które nawzajem się pilnują, sprawdzają, rozliczają, ale jednocześnie – szanują. Wszystkie partie polityczne respektujące zasady Konstytucji RP i działające w oparciu o ustanowiony przez nią system prawny są równoprawnymi partnerami w sferze działań politycznych, a ich członkowie – przyjmując Kartę Standardów Politycznych – zobowiązują się do poszanowania tej zasady.

Bez określenia i rygorystycznego przestrzegania systemu zasad politycznych, wedle którego postępować powinny wszystkie parlamenty, rządy i samorządy Rzeczpospolitej Polskiej, nie ma mowy o naprawie Państwa Polskiego. Służba publiczna musi być rzeczywistą służbą na rzecz dobra powszechnego, a nie sposobem załatwiania prywatnych bądź partyjnych interesów jakiegokolwiek człowieka czy ugrupowania.

Karta Standardów Politycznych, przyjęta przez działające w Polsce partie, służyć ma osiąganiu najwyższych standardów przyzwoitości w życiu publicznym, a przez to – budowaniu zaufania mieszkańców do instytucji państwa obywatelskiego i tworzeniu trwałych fundamentów zbiorowej moralności. Kapitał społeczny uzyskany w ten sposób pozwoli podnieść jakość zarządzania państwem i jakość urzędników służby publicznej. Wzmocni również wiarygodność samych partii oraz desygnowanych przez nie kandydatów na najwyższe urzędy państwowe i samorządowe. Taki cel przyświeca wszystkim sygnatariuszom niniejszego dokumentu – Karty Standardów Politycznych – co poświadczają oni poniżej własnymi podpisami.

Comments are closed.